شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی یاشا سازمند دکتر مهندس سازمند

موسس، مدیرعامل، و عضو هیت مدیره

فاطمه کامران آزاد شرکت آکام آتا منطقه آزاد انزلی

مسئول دفتر / کارشناس ارشد